תקנון האתר

השימוש באתר נוטריונט, לרבות רכישת מנוי לממשק החכם לנוטריון ו/או ההצטרפות לאינדקס הנוטריונים, מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאים הבאים:


1. הגדרותבתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלא אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים: “אתר האינטרנט“: האתר של משרד עו”ד עומר אשכנזי; “משתמש“: אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר באופן מקוון, באמצעות רשת האינטרנט, לרבות מי שעושים שימוש בשירותים המוצעים באתר.
2. כלליהוראות תקנון זה יחולו על כל משתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין האתר. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר ו/או הצטרפות לשירותים המוצעים בו ו/או שימוש במידע המופיע בו ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווים את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. על כן, באם אינך מסכים לתנאי מתנאיו, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
3. עוגיותהאתר עשוי להפעיל עוגיות (“COOKIES” – קוד מחשב פשוט שנועד לזהותכם) שמטרתן להקל על הגלישה באתר, להפוך אותו לנוח יותר עבורכם או להפנות אליכם ולידיעתכם מידע כזה או אחר שנחשוב שמעניין אתכם. בכל מצב בו אינכם מעוניינים בכך, אנא בטלו בדפדפן שלכם את האפשרות לעוגיות.  
4. תניית פטורהאתר עושה את מירב המאמצים להנגיש לציבור מידע אמין ומדויק. כל המידע המקצועי המופיע באתר מלווה במראי-מקום מדויקים וכולו נסמך על ציטוטים של המקור עצמו. בכל מקרה של טעות קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. כמו כן, השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר, והסתמכות על האמור באתר היא באחריות המשתמש בלבד.  
5. הגבלת אחריותהאתר לא ישא בשום אחריות כספית כלפי המשתמש בשום מצב או ובשום תנאי. ט.ל.ח. מעבר לאמור לעיל לא ישא האתר בשום אחריות אחרת במפורש או מכללא, לרבות תשלום בגין דמי נזק פיצויים ישירים, עקיפים, ו/או אחרים שיגרמו למשתמש בין אם נבעו משימוש בשירותים של האתר.
6. שמירה על סודיותהאתר אינו אוגר מספרי טלפון במחשבים שלו. הנהלת האתר לא תעשה כל שימוש בפרטי הפונים אליה דרך האתר, ופרטיהם לא יועברו לגורם שלישי, אלא אם מתחייב בחוק. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
7. הערות כלליות ודגשים  מוסכם על הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי הסכם זה הנה של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו בישראל. הנהנלת אתר תהא זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד השימוש.